Bábkové divadlo Žilina a Národné osvetové centrum vyhlasujú 13. ročník súťaže pôvodných dramatických textov pre deti a mládež ARTÚR 2021 a zároveň vyzývajú všetkých profesionálnych, ako aj amatérskych autorov od 18 rokov, aby objavili v sebe chuť tvoriť a zapojili sa.

Súťažné texty vyhodnotí odborná porota na základe nasledovných kritérií: Pozoruhodná a vhodne zvolená téma pre deti a mládež, adekvátna veková vhodnosť a rozsah textu, snaha o dramatickú výstavbu a budovanie dramatických situácií, inovatívny a originálny prístup v tvorbe pre deti a mládež.

Uzávierka súťaže je 16. apríla 2021. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v rámci festivalu Bábková Žilina 2021 (19. – 21. mája 2021).

Víťazný text bude ocenený finančnou odmenou vo výške 500 €. Zároveň môže byť kedykoľvek počas nasledujúcich dvoch divadelných sezón inscenovaný na javisku Bábkového divadla Žilina.

Cieľom súťaže je poskytnúť priestor pre vznik pôvodných dramatických textov a divadelných hier pre deti a mládež v slovenskom jazyku.

Podmienky súťaže:

Neoznačené, doposiaľ nikde nepublikované a neinscenované texty v strojopisnej úprave A4 a na CD nosiči doručte v troch exemplároch osobne alebo poštou na adresu: Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho 6, 011 37 Žilina. Obálku označte heslom ARTÚR 2021.

Do obálky s textami vložte zalepenú neoznačenú obálku s vašimi údajmi: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mailový kontakt.

Texty prijaté do súťaže sa autorom nevracajú.

Chceme zažiť tvoj príbeh na javisku Bábkového divadla Žilina!

Bc. Matej Truban
dramaturg Bábkového divadla Žilina