ETICKÝ KÓDEX ZAMESTNANCOV BÁBKOVÉHO DIVADLA ŽILINA

Etický kódex je súhrn základných zásad a pravidiel správania sa zamestnanca Bábkového divadla Žilina (ďalej len „BDŽ“), ktoré je povinný rešpektovať a dodržiavať v komunikácii s občanmi, právnickými osobami a ostatnými zamestnancami ako aj pri výkone svojich pracovných povinností. Všetci zamestnanci BDŽ preberajú osobnú zodpovednosť za dodržiavanie tohto kódexu.

Preambula

BDŽ si ctí morálne a etické hodnoty ako čestnosť, transparentnosť a korektnosť a odmieta korupciu a úplatkárstvo v akejkoľvek podobe. Poslaním BDŽ je konanie v prospech všetkých obyvateľov kraja. Preto odmieta každé narušenie dôvery v konanie vo verejnom záujme, najmä:

a. priame alebo nepriame prijímanie alebo vyžadovanie úplatkov pri výkone verených služieb,

b. narušenie verejného záujmu súkromným,

c. narušenie reprezentácie BDŽ zastupovaného zamestnancami ctiacimi si zásady slušnosti a zdvorilosti voči občanom kraja,

d. prijímanie darov, ktoré by mohli narušiť dôveru v nestanný výkon verejných služieb,

e. prijímanie protislužieb v akejkoľvek podobe.

Z dôvodu ochrany dôvery v nestranný výkon verejných služieb vydáva BDŽ tento etický kódex zamestnancov BDŽ.

Článok 1

Vzťah k legislatíve

Zamestnanec BDŽ

a. vykonáva svoje úlohy v súlade s Ústavou SR, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi zamestnávateľa vrátane ustanovení tohto etického kódexu,

b. pri vykonávaní svojich pracovných povinností kladie verejný záujem na prvé miesto,

c. nekoná tak, aby bola narušená dôvera verejnosti voči BDŽ.

Článok 2

Vzťah k verejnosti

Zamestnanec BDŽ

a. je zdvorilý, ústretový a primerane ochotný v komunikácii s verejnosťou,

b. postupuje pri plnení svojich úloh nestranne a transparentne s cieľom budovať dôveru a dobré meno BDŽ,

c. rozhoduje na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, nezaujato a bez neprimeraných emócií, pričom dôsledne dbá na rovnosť účastníkov tak, aby nedochádzalo k ujmám na ich právach a oprávnených záujmoch,

d. rešpektuje a chráni dôstojnosť každej osoby a jej práva uvedené v ústave a nediskriminuje žiadnu osobu z dôvodu rasy, pohlavia, etnického alebo sociálneho pôvodu, farby pleti, sexuálnej orientácie, veku, jazyka, zdravotného postihnutia, náboženského alebo politického presvedčenia,

e. uznáva právo verejnosti na prístup k informáciám, s výnimkou informácií, ktoré sú osobitne chránené zákonom.

Článok 3

Vzťah k ostatným zamestnancom

Zamestnanec BDŽ

a. spolupracuje s ostatnými zamestnancami pri presadzovaní verejného záujmu,

b. pomáha novým zamestnancom v procese ich adaptácie,

c. zdržuje sa uprednostňovania príbuzných a priateľov v pracovných činnostiach a nikdy nezneužíva svoju autoritu ani neovplyvňuje iného zamestnanca, ani sa nenechá ovplyvňovať tak, aby zneužíval svoju autoritu,

d. zaobchádza spravodlivo a profesionálne s ostatnými zamestnancami bez ohľadu na rasu, pohlavie, etnický alebo sociálny pôvod, farbu, sexuálnu orientáciu, vek, zdravotné postihnutie, náboženské alebo politické presvedčenie,

e. zdraví sa navzájom s ostatnými zamestnancami v súlade so spoločenskými pravidlami a tiež zdraví každú návštevu, ktorú v priestoroch BDŽ stretne.

Článok 4

Výkon pracovných povinností

Zamestnanec BDŽ

a. sa usiluje dosiahnuť ciele svojej inštitúcie účinne a v záujme verejnosti,

b. vykonáva svoje povinnosti profesionálnym a kompetentným spôsobom, nezúčastňuje sa žiadnej činnosti, ktorá by boli v rozpore s výkonom jeho pracovných povinností,

c. rozvíja a prijíma konštruktívnu kritiku v rámci pracovných procesov,

d. poukazuje na nedostatky, ktoré si všimol a hľadá efektívne a účinné spôsoby riešenia v súlade so zákonom,

e. rešpektuje rozhodnutia svojich nadriadených a v prípade výhrad dodržiava štandardný postup a rieši ich najskôr s príslušným nadriadeným,

f. v rámci svojich pracovných povinností je povinný informovať nadriadeného, o podozreniach z  korupčnej alebo protispoločenskej činnosti, či akomkoľvek inom konaní, ktoré je v rozpore s týmto etickým kódexom. Rovnako je povinný informovať príslušné orgány o podvode, korupcii alebo o akomkoľvek inom konaní, ktoré predstavuje trestný čin alebo poškodzuje verejný záujem,

g. v zhodných alebo obdobných situáciách koná tak, aby medzi jednotlivými prípadmi nedochádzalo k neodôvodneným rozdielom,

h. čestne a zodpovedne zaobchádza s verejnými prostriedkami a chráni majetok BDŽ pred poškodením, stratou, krádežou, zničením alebo zneužitím,

i. môže majetok BDŽ používať na súkromné účely len so súhlasom nadriadeného.

Článok 5

Osobné správanie a konflikt záujmov

Zamestnanec BDŽ

a. svojím správaním a konaním reprezentuje BDŽ a preto sa vhodne oblieka a správa spôsobom, ktorý zvyšuje povesť BDŽ aj v mimopracovnom čase,

b. si je vedomý toho, že pozvanie na súkromné spoločenské podujatie môže mať korupčný potenciál s cieľom ovplyvniť budúce rozhodovanie,

c. požiada nadriadeného o rozhodnutie ak si nie je istý vzhľadom na zákaz konfliktu záujmov, či je spôsobilý alebo oprávnený vykonať pracovnú úlohu alebo zúčastniť sa podujatia, na ktoré je pozvaný,

d. zdržiava sa konania, ktoré by viedlo ku konfliktu verejného záujmu s osobnými záujmami a záujmami jemu blízkych osôb,

e. upovedomí svojho nadriadeného ak nastane skutočný, vnímaný a/alebo potenciálny konflikt záujmov (napr. rodinné a priateľské vzťahy, členstvo v organizáciách alebo kluboch či predchádzajúce alebo plánované zamestnanie),

f. nepoužíva neverejné informácie získané pri výkone svojich povinností na presadzovanie svojich súkromných záujmov alebo záujmov iných,

g. nepoužíva výhody plynúce z jeho postavenia ani neposkytuje výhody spojené s jeho postavením,

h. po súhlase nadriadeného môže byť uvoľnený z rozhodovania alebo môže prerušiť vykonávanie pracovnej úlohy, v ktorej by mohlo dôjsť k stretu záujmov,

i. pri vyjadrovaní sa na sociálnych sieťach a webových sídlách - spravodajských portáloch dbá na skutočnosť, že sa musí zdržať všetkého, čo by ohrozovalo dôveru v nestrannosť a objektívnosť jeho konania a rozhodovania ako zamestnanca BDŽ.

Článok 6

Prijímanie darov

Zamestnanec BDŽ

a. nesmie využívať svoje oficiálne postavenie na získavanie súkromných darov alebo výhod pri výkone svojich pracovných povinností,

b. neprijíma žiadne dary alebo výhody, ktoré by ho mohli viazať k darcovi či reálne alebo zdanlivo ovplyvniť jeho rozhodovanie alebo sa nechať akokoľvek ovplyvňovať (patria sem napríklad bezplatné alebo zľavnené ceny, vstupy na športové a kultúrne podujatia či prezentáciu výrobkov a služieb vyplývajúce zo skutočného alebo potenciálneho podnikania). Zamestnanec však môže prijať drobné dary v súvislosti s pohostením a s udalosťami osobného charakteru (napr. výročia, sviatky, poďakovania a pod.) ako aj bežné dary súvisiace s pracovným rokovaním alebo oficiálnymi návštevami a delegáciami,

c. je povinný hlásiť svojmu nadriadenému dary presahujúce osobný charakter a ten rozhodne o prípadnom ponechaní daru na osobné využívanie zamestnanca.

d. nenavádza tretie osoby na poskytovanie darov, ktoré by mohli vplývať na jeho rozhodovanie či  výkon pracovných povinností.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

V prípade rozporu medzi postojom zamestnanca a zamestnávateľa rozhoduje riaditeľ BDŽ.

Mgr. Peter Tabaček

riaditeľ divadla