Vyhlásenie o prístupnosti

Bábkové divadlo Žilina má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.bdz.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Obrázky a logá s prázdnym alternatívnym textom
 • Nadpisy s neadekvátnou sémantikou
 • Odrážky ako samostatné odseky
 • Tabuľka bez zadefinovaného záhlavia, taktiež prekrýva bočnú časť webovej stránky
 • Informácie o cookies sú umiestnené ako posledné a zároveň nemajú vhodný farebný kontrast
 • Hypertextové odkazy s odstráneným podčiarknutím, nemajú vytvorený názov a navyše používajú rôznu identifikáciu
 • Najbližšie predstavenia používajúce CSS vlastnosť „opacity:0“
 • Pri nastavení zobrazovania na 200 % dochádza k pretečeniu textu mimo layout
 • PDF dokumenty oskenované bez OCR vrstvy
 • V režime responzívneho zobrazenia dochádza k prekrytiu niektorých textov
 • Hover tlačidla nemá dostatočný farebný kontrast
 • Pretečenie textu cez layout vzhľadom na výšku riadku a jednotlivé rozostupy
 • Umiestnenie kurzora (hover) na položku menu, spôsobuje rozbalenie podmenu, ktoré sa nedá skryť bez posunutia kurzora
 • Podmenu nie je možné rozbaliť pomocou klávesnice a zároveň sa otvorí len pomocou presnej trajektórie kurzora
 • Carousel obsahuje šípky, ktoré sa nedajú zamerať pomocou klávesnice
 • V režime responzívneho zobrazenia sa používa hamburger button, ktorý sa nedá zamerať pomocou focusu klávesnice
 • Informácie o cookies používajú tlačidlá, ktoré sa nedajú zamerať pomocou focusu klávesnice
 • Carosuel sa nedá zastaviť
 • Webové sídlo nemá implementovaný skip-link
 • Niektoré dokumenty nemajú vytvorený názov
 • Prehľad ochrany osobných údajov je zamerateľný ako posledný v rámci celej webovej stránky
 • Hypertextové odkazy „Viac o predstavení“ a „Vstupenky“ nie sú prepojené s ich kontextom
 • Hypertextové odkazy „Stiahnuť“ nie sú prepojené s jeho kontextom
 • Webové sídlo nemá mapu stránok a ani vyhľadávanie
 • Prázdny nadpis druhej úrovne <h2>
 • Informácie o neexistujúcej webovej stránke sú zverejnené v angličtine, avšak v kóde nie je daný jazyk zadefinovaný
 • Prehľad ochrany osobných údajov je zverejnený v anglickom jazyku, avšak v kóde nie je daný jazyk zadefinovaný
 • Tlačidlo v tvare „X“ používa menovku, ktorá je skrytá pomocou CSS vlastnosti display:none
 • Syntaktické chyby
 • Rozbaľovací zoznam, ktorý nepoužíva atribút „aria-expanded“
 • Prehľad ochrany osobných údajov používa atribút aria-hidden=“true“
 • Prvky používateľského rozhrania nemajú vytvorené menovky

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 27. 3. 2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bude skontrolované najneskôr 31.12. 2024 vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu webovej stránky.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese sekretariatbdza@vuczilina.sk alebo na telefónnom čísle +42141 5623 995. Radi Vám daný/é dokument/y sprístupníme. Správcom webového sídla je Bábkové divadlo Žilina.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.